Integritetspolicy

Integritetspolicy XL Vet AB 181020 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? ……………… 2
 2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in? ……………………………………….. 2
 3. Vilka personuppgifter samlar vi in? …………………………………………………………………. 2
 4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? …………………………………………….. 3
 5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
 ……………………………………. 3
 6. Var behandlar vi dina personuppgifter? …………………………………………………………… 3
 7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? ……………………………………………………….. 3
 8. Hur hanterar vi personnummer? …………………………………………………………………….. 5
 9. Vad är cookies och hur använder vi det? ………………………………………………………….. 5
 10. Kan du själv styra användningen av cookies? ……………………………………………………. 6
 11. Hur skyddas dina personuppgifter? …………………………………………………………………. 6
 12. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet? ……………………………… 6
 13. Hur informeras du om ändringar och uppdateringar i integritetspolicyn? …………… 6 

Hos XL Vet AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd, exempelvis skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi använder bara personuppgifter till de ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på XL Vet AB

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte.

Exempel på behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

I GPDR benämns individer vars personuppgifter behandlas för registrerade. Som registrerad har du rätt att:

 • veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
 • begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
 • i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

XL Vet AB, 556743-7800, Postvägen 7, 74841 Örbyhus är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

  3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

  Djurägares namn, adressuppgifter och telefonnummer förs tillsammans med journalanteckningar in i journalerna. Uppgifterna erhålls direkt av djurägare. Samtliga uppgifter sparas i samma journal. Verksamhet inom djursjukvård är enligt skyldig att för journal vilket också reglerar insamlandet och sparandet av våra personuppgifter (Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård).

   

  Det finns olika syften för respektive personkategori när det gäller behandling av personuppgifter. För dig som registrerad ska det framgå tydligt varför vi har dina personuppgifter och även hur länge vi sparar dem. Det krävs stöd i GDPR och Dataskyddslagen för att behandla personuppgifter.

  De personuppgifter som vi samlar in om dig som registrerad är för att kunna upprätthålla ett avtal, en överenskommelse eller för att följa lagstiftningen. Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som krävs. Nedan beskrivs varför vi har uppgifter för varje personkategori och hur länge vi sparar personuppgifter.När du har haft en kundrelation hos oss så behöver vi spara dina uppgifter för att fullfölja avtal och enligt berättigat intresse. Det kommer vi att göra i 10 år

   4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter

   Vi använder endast uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi erhållit från myndigheter eller försäkringsbolag i samband med smittskydd/djurskyddsärende respektive bedömning eller reglering av ärende.

    5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?


    Om nödvändigt delar vi dina uppgifter endast med myndigheter som Länsstyrelsen och Jordbruksverket samt det försäkringsbolag som du har avtal med. I annat fall kommer din tillåtelse att fordras och tillåtelsen föras in som en journalanteckning i journalerna. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.  Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: 

 Statliga myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. Vi kan komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning. har haft en kundrelation hos oss så behöver vi spara dina uppgifter för att fullfölja avtal och enligt berättigat intresse. Det kommer vi att göra i 10 år

     6. Var behandlar vi dina personuppgifter?

     Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

      7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 


      Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du i förekommande fall behöver få djupare insikt kring vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande. Tänk på att i de fall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

      Rätt till rättelse

      Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Ändring eller komplettering sker genom direkt kontakt med dig på samma sätt som insamlandet av ursprungliga personuppgifter.

      Rätt till radering

      Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig i de fall:

      • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
      • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
      • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
      • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

      Tänk också på att vi kan ha rätt att neka din begäran i de fall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvättslagstiftningen, från konsumenträttslagstiftningen samt lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

      Rätt till begränsning

      Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

       

      Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

      Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

      Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

      Rätt till dataportabilitet

      Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

      8. Hur hanterar vi personnummer?

      Personnummer samlas rutinmässigt inte in men behövs ibland för korrekt förskrivning. Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

       9. Vad är cookies och hur använder vi det?

       Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På våra webbplatser använder vi följande cookies: 1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet). 
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut). 
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics och chatfunktion. 
5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies. De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Några av våra webbtjänster behöver cookies för att fungera korrekt. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

        10. Kan du själv styra användningen av cookies?

        Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du själv justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbplats, pts.se. ( https://pts.se/sv/bransch/regler/lagar/lag-om-elektronisk-kommunikation/kakor-cookies )

         11. Hur skyddas dina personuppgifter?

         Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

          12. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

          Datainspektionen/ Dataskyddsmyndigheten  är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen/ Dataskyddsmyndigheten

           13. Hur informeras du om ändringar och uppdateringar i integritetspolicyn?

           Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.